אגף החינוך - מועצה אזורית חוף הכרמל

תאריך: י"ח אב התשפ"ב תאריך: 15/08/2022

בקשה לרישום תושב חדש/חוזר

בתי ספר/ גני ילדים

ברוכים הבאים למועצה אזורית חוף הכרמל.

פרטי ההורים:
הורה1:
כתובת נוכחית:
מצב משפחתי:
כתובת במועצה אזורית חוף הכרמל:
הורה2:
כתובת נוכחית:
מצב משפחתי:
כתובת במועצה אזורית חוף הכרמל:
האם הינך עולה חדש?
פרטי הילד/ה:
מספר הילדים עבורם אבקש רישום תושב חדש הינו
תאריך עלייה:

שם הילד:


סוג מסגרת:
מסגרת חינוכית:
כיתה:
זרם:


הערות

כתב הצהרה והתחייבות (לתלמיד להורים החיים בנפרד)

הצהרה והתחייבות להורה עצמאי (רווק/ה, גרוש/ה, פרוד/ה, אלמן/ה)

1. אני הח"מ
לבקשתי:
עבור הקטין
ללימודים: בזרם: במועצה אזורית חוף הכרמל.
2. הנני מצהיר/ה כי כתובת מגורי הינה:
וכתובת ההורה הנוסף הינה:
3. הנני מצהיר ומתחייב/ת כי:
כתובת

(להלן: האחראי הנוסף)
* המידע המפורט בכתב ההצהרה והתחייבות הוא נכון. ידוע לי כי אם יימצא שהמידע שנמסר איננו אמת, רשאית העירייה לבטל/ לשנות את הרישום.
* הנני מתחייב/ת להודיע למחלקת הרישום על כל שינוי במידע המפורט בכתב הצהרה זה לאלתר. אם יימצא כי המידע לא עודכן תוך14 ימים מיום השינוי, רשאית העירייה לבטל/ לשנות את הרישום.
מסמכים לצירוף

שם הקובץ פעולות
ת.ז וספח של הורה 1
ת.ז וספח של הורה 2
חוזה רכישה/ שכירות חדש/ אישור גבייה ארנונה (שני דפים ראשונים של החוזה +דף אחרון - חתימות)
תמצית מרשם אוכלוסין על שם הילד/ה
טופס גריעה/ ביטול רישום מהאגף החינוך בעיר בה התגוררתם
אישור ביטול רישום מהעיר הקודמת
מכתב מהאחראי הנוסף
פסק דין שמראה על אפוטרופוס
תעודת עולה הורה 1
תעודת עולה הורה 2
טופס גריעה מבית הספר האחרון/ ביטול רישום מאגף החינוך בעיר בה התגוררתם
תעודת בית ספר אחרונה
תעודת עולה
אבקש לקבל את תשובת המחלקה לדוא”ל הבא:

חתימה:
נא תחתום כאן עם העכבר